Đậu xanh thì trồng dễ. Cái cần đầu tiên chắc chắn là chăm chỉ rồi. Và phải trồng đúng thời vụ